سوالات متداول محصولات مدیلن

با نظر پزشک مربوطه در کودکان باالی 6 سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما باید خاطر ً باید در موارد خشکی های شدید نشان کرد که این کرم یک الیه بردار نیز محسوب می شود در نتیجه حتما پوست استفاده گردد و استفاده این کرم در پوست صورت هم باید با اطالع از الیه برداری این کرم انجام شود

See More

بله- بعلت ترکیبات لیپیدی سبک، براحتی زیر مواد آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد و مرطوب کننده خوبی جهت استفاده در پوست هایی می باشد که تمایل به آرایش نیز دارند.

See More

خیر- منع مصرف وجود ندارد.

See More

بله- بعلت ترکیبات لیپیدی سبک، براحتی زیر مواد آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد و مرطوب کننده خوبی جهت استفاده در پوست هایی می باشد که تمایل به آرایش نیز دارند.

See More

خیر- منع مصرف وجود ندارد.

See More

بله- البته گاهی بلافاصله پس از درمان با لیزر ممکن است کمی قرمزی در موضع ایجاد کند در نتیجه توصیه می شود که با نظر پزشک یک یا دو روز پس از مصرف ترمیم کننده ها و زینکا کساید نسبت به مصرف کرم ویتامین C اقدام شود. شایان ذکر است پس از لیزر استفاده از سرم ویتامین C بیشتر توصیه می شود.

See More

خیر- به علت ترکیب رتینول موجود در آن توصیه نمی شود.

See More

منع مصرف ندارد اما در صورت بروز حساسیت از قبیل اشک ریزش مصرف آن باید قطع شود.

See More