آیا مصرف کرم آمونیوم لاکتات در خشکی های پوست کودکان مجاز است؟

با نظر پزشک مربوطه در کودکان باالی 6 سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما باید خاطر ً باید در موارد خشکی های شدید نشان کرد که این کرم یک الیه بردار نیز محسوب می شود در نتیجه حتما پوست استفاده گردد و استفاده این کرم در پوست صورت هم باید با اطالع از الیه برداری این کرم انجام شود