آیا کرم مرطوب کننده پوست چرب را می توان به عنوان مرطوب کننده، زیر مواد آرایشی استفاده کرد؟

بله- بعلت ترکیبات لیپیدی سبک، براحتی زیر مواد آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد و مرطوب کننده خوبی جهت استفاده در پوست هایی می باشد که تمایل به آرایش نیز دارند.