آیا استفاده از کرم مرطوب کننده پوست چرب در کودکان منع مصرف دارد؟

خیر- منع مصرف وجود ندارد.