آیا استفاده از کرم مرطوب‌کننده پوست چرب در کودکان منع مصرف دارد؟

خیر- منع مصرف وجود ندارد.